Általános Szerződési Feltételek

 

I. A www.terkephalozat.hu oldalon forgalmazott szolgáltatások ismertetése, tájékoztatója

 

A DIGITÁLIS TÉRKÉP HÁLÓZAT Kft. fent írt weboldala olyan profilt kínál a Polgári Törvénykönyvről szóló tv. (Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 4. pontja szerinti Vállalkozást folytató ügyfeleinek, mint Megrendelőknek (a továbbiakban: Vállalkozás vagy Megrendelő), amely által könnyedén elérhető lesz a Vállalkozás hivatalos weboldala, telefonszáma, elérhetősége, fotókkal csatolva, a megfelelő arculat figyelembe vételével.

 

II. A Szolgáltató

 

A https://terkephalozat.hu honlapot (a továbbiakban: honlap vagy weboldal) a DIGITÁLIS TÉRKÉP HÁLÓZAT Kft. üzemelteti (továbbiakban: “Szolgáltató”).

A Szolgáltató cégneve: DIGITÁLIS TÉRKÉP HÁLÓZAT Korlátolt Felelősségű Társaság

 1. A Szolgáltató székhelye: 2030 Érd, Bajcsy- Zsilinszky út 23.
 2. Cégjegyzékszám: 13-09-207799
 3. Cégbejegyzés kelte: 2020.09.21.
 4. Nyilvántartó cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
 5. Adószám: 28775278-2-13
 6. Pénzforgalmi számlaszám: 12020304-01741269-00100005, melyet a Raiffeisen Bank Rt. (2030 Érd Budai út 22.) vezet.
 7. Telefonszám: +36301490542
 8. e-mail címe: info@terkephalozat.hu és  terkephalozat@gmail.com
 9. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések/szerződések, dokumentumok nyelve: magyar
 10. Tárhely szolgáltató: 3 in 1 Hosting Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Brassó utca 4/A.),

  Cg. 13-06-055290, adószám: 22206118-2-13
  telefonszáma: +36 21 200 0040
  e-mail címe: admin@megacp.com

 

III. Vonatkozó jogszabályok

1.     A Megrendelésre/Szerződésre, a Szolgáltató és Megrendelő közötti jogviszonyra a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 • 2001 évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 2013 évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 1999 évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 •  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

 

IV. A szolgáltatás igénybevétele

 

 1. A szolgáltatás igénybevételéhez és ezzel a szerződés létrejöttéhez szükséges megrendelés leadására telefonon, illetve online formában, elektronikus úton kerülhet sor. A Megrendelő a jelen Általános Szerződési Feltételek –ben (a továbbiakban: ÁSZF-ben), illetve a honlapon megadott telefonszámo(ko)n, továbbá a honlapon történt regisztrációt követően rendelheti meg az általa igényelt szolgáltatásokat.
 2. A szolgáltatás igénybevételéhez és ezzel a szerződés létrejöttéhez a Megrendelőnek az alábbi adatokat kell megadnia a Szolgáltató részére:
  a) a Megrendelő cégnyilvántartásban szereplő elnevezése, székhelye/telephelye/fióktelephelye, cégjegyzékszáma, adószáma, pénzforgalmi jelzőszáma, az azt vezető pénzintézet megnevezése, statisztikai számjele, kapcsolattartó személy neve és elérhetősége.
  b) a megrendelni kívánt szolgáltatás megjelölése, időtartama, a Szolgáltató általi elkészítéséhez szükséges egyéb információk.
 3. A Megrendelő szavatolja, hogy minden esetben kizárólag a valóságnak megfelelő, hiteles adatokat ad meg a megrendeléssel, illetve a szerződéssel összefüggésben.
 4. A Megrendelő köteles az adataiban, valamint képviselőjének személyében, továbbá jogállásában, gazdálkodásában bekövetkezett változásokról a Szolgáltatót a változás bekövetkeztétől számított legfeljebb 8 munkanapon belül írásban tájékoztatni. A Megrendelő köteles az ellene megindult felszámolási, végelszámolási, illetve csődeljárásról a Szolgáltatót, az eljárás megindítását követően haladéktalanul írásban tájékoztatni. A Szolgáltató az említett Megrendelői adatok megváltozására vonatkozó bejelentés elmulasztásából eredő károkért nem vállal felelősséget, azonban az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti a Megrendelőtől.
 5. A megrendelés folyamatára, az azt követő eljárásra, a szerződés létrejöttére, teljesítésére, stb. a jelen ÁSZF rendelkezései az irányadók.

 

V. A Megrendelés folyamata

 

 1. A Szolgáltató a Szolgáltatást kizárólag a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 4. pontja szerinti Vállalkozás részére nyújtja, fogyasztó számára nem vállalja a Szolgáltatás nyújtását,  E rendelkezés alkalmazásában fogyasztó: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szerint fogyasztónak minősülő természetes személy.
 2. A megrendelés és ezzel a szolgáltatás igénybevételének feltétele a regisztráció.
 3. A Megrendelő telefonon leadott szolgáltatás iránti igényét követően – az általa megadott e-mail címre – a Szolgáltató legfeljebb 2 munkanapon belül megküldi a regisztrációhoz szükséges linket, egyben tájékoztatja a Megrendelőt a hatályos ÁSZF-ről, annak elérési helyének megjelölésével, továbbá tájékoztatást nyújt a megrendelés menetéről a következő pontban írtak megküldésével. A megrendelés menete a továbbiakban megegyezik a következő pontban írtakkal.
 4. A Megrendelő regisztrálni a https://terkephalozat.hu/szerzodes oldalon tud. Az adatainak megadása után a https://terkephalozat.hu/elofizetesek/ oldalon tud előfizetést választani. Miután az általa kiválasztott szolgáltatást a kosárba rakta, a pénztár oldalon tudja véglegesíteni megrendelését. (a továbbiakban: Megrendelés véglegesítése).
 5. A Megrendelés előző pont szerinti véglegesítésével a Szoláltató és a Megrendelő a megrendelést a kosárba helyezett- szolgáltatás tekintetében érvényesen létrejöttnek tekintik, megrendelő ajánlati kötöttsége beáll.
 6. A Megrendelő a regisztrációs űrlap kitöltésével, az ÁSZF megismerését és elfogadását jelölő rubrika kipipálásával, ezt követően a „Regisztráció elküldése” gombra kattintással fogadja el az ÁSZF-et ,amely aktussal a Megrendelő kijelenti, hogy az ÁSZF tartalmát megismerte, az abban foglaltakat magára nézve kifejezetten kötelezőnek ismeri el. Ezzel a Szolgáltató és a Megrendelő a megrendelést a regisztrációs űrlapon szereplő szolgáltatás tekintetében érvényesen létrejöttnek tekintik, Megrendelő ajánlati kötöttsége beáll.
 7. A Megrendelő a REGISZTRÁCIÓS ŰRLAP kitöltése folyamat során köteles az adatainak ellenőrzésére.
 8. A megrendelés véglegesítése előtt a Megrendelőnek lehetősége van a regisztrációkor megadott adatok módosítására E-MAILBEN az info@terkephalozat.hu címen.
 9. A Megrendelő a megrendelési folyamat során köteles a megrendelés tartalmának ellenőrzésére.
 10. A Megrendelő profiljának honlapon történő aktiválását követően annak módosítására a Megrendelő írásbeli (e-mailen érkező) kérése alapján, egy ízben van lehetőség, amely technikai lebonyolítására az e fejezetben írtakat kell alkalmazni.
 11. Megrendelő kifejezetten elfogadja, amennyiben a regisztrációs link megküldését követően, a kiküldéstől számított legkésőbb 14. napig nem regisztrál, úgy a szolgáltatás igénybejelentése törlésre kerül, a szerződés a Felek között nem jön létre.
 12. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelés csak abban az esetben minősül a Szolgáltató által elfogadottnak, ha a megrendelést a Szolgáltató visszaigazolja. Szolgáltató köteles a Megrendelő megrendelésének megérkezését a Megrendelő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a megrendelés alapadatait, a megrendelés azonosítóját.
 13. Amennyiben e visszaigazolás a Megrendelő megrendelésének elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül megrendelőhöz nem érkezik meg, a megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség alól. A visszaigazolásra nem került megrendelésekért a Szolgáltató nem felel.

 

VI. A szolgáltatás

 

 1. A Szolgáltatásokat a Szolgáltató az ÁSZF-ben meghatározottak szerint, a megrendelés Megrendelő általi véglegesítését és Szolgáltató általi visszaigazolását követően, a díjbekérőn szereplő összeg Megrendelő általi megfizetésének a Szolgáltatóhoz történő beérkezését követő legkésőbb 5. naptól kezdődően nyújtja.
 2. A Szolgáltató a Megrendelő profiljának honlapon történő közzétételét (a továbbiakban: szolgáltatás nyújtása 30, 180 és 365 napos időtartamokban vállalja a jelen ÁSZF. VIII. fejezetében írtak szerint.
 3. A Szolgáltatás kezdő napja a szolgáltatásnyújtás megkezdésének a napja, a szolgáltatás utolsó napja a megrendelt szolgáltatási időtartamok szerinti lejárati nap. A szolgáltatási időtartam utolsó napját követő napon a Megrendelő profilja már nem jelenik meg.
 4. A jelen ÁSZF a hatálya alá tartozó valamennyi regisztrációra/megrendelésre/szerződésére (a továbbiakban: szerződés) irányadó, ezen szerződések részét képezi A Regisztrációs űrlap Megrendelő általi kitöltésével és – az V. pontban részletezettek szerint – a megrendelés véglegesítésével a Megrendelő részéről a jelen ÁSZF tartalma (ideértve az ÁSZF-ben hivatkozott dokumentumokat is) megismertnek és elfogadottnak minősül, és irányadó a Felek kötelmére. Az ÁSZF a Felek között létrejövő kötelmekre külön, és kifejezetten erre irányuló kikötés hiányában is minden esetben irányadó.
 5. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a Szolgáltatások terjedelmét és / vagy specifikálását saját belátása szerint megváltoztassa a jogszabályi keretek között.
 6. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatások minőségének biztosítása, javítása, a Szolgáltatások fejlesztése, valamint az esetleges panaszok jövőbeli elkerülése érdekében Szolgáltató a szolgáltatással való elégedettséget mérő kérdőívet küldhet a Megrendelőnek elektronikus úton vagy felkeresheti telefonon ebből a célból. A kérdőív kitöltése, a válaszadás a Megrendelő részéről fakultatív, az kizárólag a Megrendelő önkéntes döntésén és hozzájárulásán alapszik.

 

VII. A szerződés létrejötte

 

 1. Amennyiben jelen ÁSZF másként nem rendelkezik, a megrendelésnek a Megrendelő V. pontban részletezett véglegesítését követően a Szolgáltató visszaigazolásával, – ami egyben megrendeléssel tett ajánlat Szolgáltató általi elfogadásának minősül, ekként – a szerződés érvényesen létrejön a Szolgáltató és a Megrendelő között. Az e módon  létrejött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, a Szolgáltató ezen szerződéseket iktatja és öt évre archiválja, azok a Megrendelő számára utóbb kérésre hozzáférhetőek. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári törvénykönyvben (2013. évi V. törvény), és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak az irányadóak.
 2. A szerződés érvényes létrejöttével a Szolgáltató a Megrendelő által igénybe venni kívánt Szolgáltatások szerződésszerű biztosítására, míg a Megrendelő az ÁSZF és a vonatkozó szerződés feltételeinek maradéktalan megtartása mellett, az adott szolgáltatásra vonatkozó, megrendelés szerinti díjbekérőn lévő díj megfizetésére vállal kötelezettséget. A Megrendelő vállalja, hogy a Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban megtesz minden olyan, az érdekkörébe tartozó cselekményt, illetve megad minden olyan információt, amely a Szolgáltatás nyújtásához szükséges.
 3. A szerződés főszabály szerint határozott időre jön létre, a lentebb részletezettek szerint.
 4. A regisztráció/megrendelés/szerződés kizárólag magyar nyelven kerül megkötésre.
 5. A Szolgáltató magatartási kódexnek nem vetette alá magát.

 

VIII. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások

 

HAVI PLATINUM előfizetés

30 napra biztosítja a megtalálhatóságot az adatbázisban, illetve a szolgáltató kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a Megrendelő profilja minél több helyen megjelenjen a honlapon.

A PLATINUM előfizetés lényege, hogy a Főoldalon és MINDEN HIRDETÉSI OLDALON a hirdetések alatt nagyméretű képpel látszódjanak az előfizetés megvásárlói.

A Szolgáltató a Megrendelő profiljának a honlapon történő megjelenése kezdőnapjától számított 30 napig nyújtja a szolgáltatást.

Megújítása lehetséges. Célszerű a lejárat napján megvásárolni a következő előfizetést, hogy ne maradjanak ki értékes napok.


3 HAVI GOLD előfizetés

90 napra biztosítja a Megrendelő profiljának megtalálhatóságát a honlapon. A Szolgáltató a Megrendelő profiljának a honlapon történő megjelenése kezdőnapjától számított 30 napig nyújtja a szolgáltatást.

A GOLD előfizetés lényege, hogy a Főoldalon és MINDEN HIRDETÉSI OLDALON a hirdetések mellett kisméretű képpel látszódjanak az előfizetés megvásárlói.

Megújítása lehetséges. Célszerű a lejárat napján megvásárolni a következő előfizetést, hogy ne maradjanak ki értékes napok.


FÉLÉVES előfizetés

180 napra biztosítja a Megrendelő profiljának megtalálhatóságát a honlapon. A Szolgáltató a Megrendelő profiljának a honlapon történő megjelenése kezdőnapjától számított 180 napig nyújtja a szolgáltatást.

Megújítása lehetséges. Célszerű a lejárat napján megvásárolni a következő előfizetést, hogy ne maradjanak ki értékes napok.

ÉVES Előfizetés

365 napra biztosítja a Megrendelő profiljának megtalálhatóságát a honlapon. A Szolgáltató a Megrendelő profiljának a honlapon történő megjelenése kezdőnapjától számított 365 napig nyújtja a szolgáltatást.

Megújítása lehetséges. Célszerű a lejárat napján megvásárolni a következő előfizetést, hogy ne maradjanak ki értékes napok.

 

IX. A szolgáltatások díja, fizetési feltételek

 1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások mindenkori díjai a www.terkephalozat.hu oldalon érhetők el.
 2. A Szolgáltató e-számlát bocsát ki a Megrendelő számára, amely tartalmazza a megrendelés szerinti szolgáltatás meghatározott díját. Papír alapú számlát a Megrendelő megrendelésben jelzett külön kérése esetén állít ki a Szolgáltató.

X. Számlázási folyamat

 

 1. A szerződés érvényesen létrejön a VII. 1. pontban foglalt időpontban, míg a szolgáltatás maga, a díjbekérőn meghatározott díj Szolgáltatóhoz történő beérkezését követő legkésőbb 5. naptól indul (ld. V.1. pont).
 2. A díjbekérőn szereplő összeg Szolgáltatóhoz történő beérkezését követően, a Megrendelő számára elkészített elektronikus számlán a Szolgáltatóhoz beérkezett összeg jóváírásának dátuma fog szerepelni, ami egyben a számla keltét, a fizetési határidőt és a kiegyenlítés dátumát is jelenti egyben.
 3. A számlázási folyamat kapcsán alkalmazott értesítések:
  • Megrendeléskor, a díjbekérő létrejöttével
  • a lejárati időt megelőző 1 héten belül
  • A befizetés megtörténtekor (köszönő értesítő)
 4. A számlakövetelés késedelmes kiegyenlítése esetén Szolgáltató a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamat felszámítására jogosult.

 

XI. A beérkezett összegek jóváírása

 

Átutalás

A szolgáltatás díja 2-4 munkanapon belül egyenlítődik ki. Fontos, hogy a közlemény rovatban tüntesse fel a díjbekérőn szereplő referencia számot.

 

XII. Szerzői jogok

 

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a  weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: a Szolgáltató.

 

XIII. Adatvédelem

 

 1. A Szolgáltató a Megrendelő által hozzáférhetővé tett személyes adatokat, – összhangban a mindenkori vonatkozó jogszabályokkal, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény , valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) rendelkezéseivel – bizalmasan és jogszerűen kezeli, és kizárólag az adott szolgáltatás céljára használja fel, azt harmadik személyek számára ki nem adja, hozzáférhetővé nem teszi, legkésőbb a szolgáltatás lejártát követő legkésőbb 90. napon törli.
 2. A Megrendelő a szolgáltatás igénybevétele esetén hozzájárul ahhoz, hogy a profilja a Szolgáltatóval létrejött szerződés alapján megjelenítésre kerüljön.
 3. Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a hirdetéseket a Szolgáltató saját weboldalainak, egyéb technikai felületeinek, platformjainak a felhasználói megtekinthessék.
 4. A Szolgáltató a honlapot alkalomszerűen meglátogatókról (a továbbiakban: látogatók) azok egyedi azonosítására alkalmas adatot nem gyűjt. Az egyedi azonosításra alkalmatlan adatokat kizárólag statisztikai célból gyűjti és azokat csak összesített formában hozza nyilvánosságra. A Szolgáltató rendszere a látogatók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a látogatók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

XIV. Panaszkezelés

 

 1. A Megrendelő a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
  Telefon: 06-30/149-0542
  E-mail: info@terkephalozat.hu
 2. Amennyiben a Szolgáltató ügyfélszolgálatához panaszbejelentés érkezik, akkor Szolgáltató a panaszt a vonatkozó jogszabályoknak   megfelelően kezeli és az alábbiak szerint jár el.
  A szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, szükség szerint orvosolja. A panaszkezelés módját előzetesen ismerteti, ahhoz az előzetes hozzájárulást beszerzi. Ha a panaszos a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a panaszosnak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg, de legkésőbb 30 napon belül megküldi. A telefonon közölt panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítószámmal látja el.
 3. A panaszról felvett jegyzőkönyv az alábbiakat tartalmazza:

            a) a panaszos neve, lakcíme,
            b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
            c) a panasz részletes leírása,
            d) a Szolgáltató nyilatkozata a panasszal kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
            e) a jegyzőkönyvet felvevő személy aláírása,
            f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
            g) telefonon közölt panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A panaszt a Szolgáltató a beérkezését követően 30 napon belül írásban érdemben megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt. A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig őrzi meg, és azt az ellenőrző hatóságnak kérésre bemutatja. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató írásban ad tájékoztatást arról, hogy a panaszos mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

 

XV. Záró rendelkezések, az ÁSZF közlése és hatálya

 

 1. A Felek a vitás kérdéseket békés úton próbálják meg rendezni. Ennek sikertelensége esetén magyar bíróságok joghatóságára a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény illetékességi szabályai az irányadóak.
 2. A jelen Általános Szerződési Feltételek 2021.02.08. napjától visszavonásig, illetve a módosítások hatályba lépéséig maradnak hatályban. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok az irányadóak.
 3. A Szolgáltató – a jogszabályi keretek között – fenntartja az ÁSZF és az abban hivatkozott dokumentumok egyoldalú módosításának jogát, amelyet a Megrendelő kifejezetten elfogad. Az ÁSZF és/vagy a hivatkozott dokumentumok módosítását a Szolgáltató a módosulás hatálybalépését megelőzően legalább 15 nappal korábban nyilvánosságra hozza a honlapon. Nem vonatkozik a 15 napos határidő az újonnan bevezetésre kerülő szolgáltatásokra. Nem minősül az ÁSZF módosításának az, ha a Szolgáltató az ÁSZF-ben esetlegesen előforduló elütéseket, helyesírási hibákat korrigál, vagy olyan pontosításokat hajt végre, amelyek az ÁSZF szerint létrejövő szerződések teljesítésére, annak bármely elemére nincsenek releváns kihatással. Nem minősül az ÁSZF módosításának az sem, ha a Szolgáltató saját magára vonatkozó adatot korrigál. Az itt hivatkozottak szerint korrigált ÁSZF közlése, továbbá azon módosított ÁSZF közlése, amely esetben a jogszabályi változás, hatósági aktus, illetve állásfoglalás, vagy egyébként jogszabályból folyó kötelezettség teljesítése tette szükségessé a módosítást, az ÁSZF -ben egyébként irányadó 15 napos határidőnél rövidebb is lehet. A Megrendelő mindezt kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja.
 4. Az ÁSZF-re és az annak alapján létrejövő szerződésekre, illetve kötelmekre a magyar jog az irányadó. A jelen ÁSZF-nek a Megrendelővel való megismertetéséről a Szolgáltató olyan módon gondoskodik, hogy arra a megrendelés visszaigazolásában hivatkozik, a pontos elérési útvonalról a Megrendelőt tájékoztatja.
 5. Az ÁSZF mindenkori hatályos és teljes szövege a honlapon közzétételre kerül.

 

Kelt/Közzétéve: Érd, 2021.02.08.

Letölthető változat ide kattintva érhető el.

 

 

 

 

 

 

 

G-2T7K7BGYDZ